Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

? c r?t nhi?u nghin c?u trn th? gi?i cho th?y r vai tr c?a ng??i ?i?u d??ng trong cng tc phng ng?a v ki?m sot cc b?nh ly nhi?m trong cc c? s? khm ch?a b?nh, qua ? gp ph?n lm gi?m t? l? m?c nhi?m khu?n b?nh vi?n, gi?m chi ph ?i?u tr? v gia tang uy tn cho ng??i b?nh. V d? nh? trong m?t nghin c?u c?a 1 b?nh vi?n tr??ng ??i h?c t?i Th?y S?(University of Geneva Hospitals, Lancet 2000) cho th?y. ?? gi?m t? l? nhi?m khu?n huy?t ? ng??i b?nh c ??t ?ng thng m?ch mu dng trong ?i?u tr? t? 12% n?m 1996 xu?ng 2% n?m 1999, chi ph hi?u qu? nh?t l c 3 ?i?u d??ng lm cng tc gim st th?c hnh ch?m sc v khu?n khi lm th? thu?t ??t ?ng thng m?ch mu vo ng??i b?nh t?i khoa H?i S?c T?ng C??ng trong su?t th?i gian ti?n hnh nghin c?u.


T?i Vi?t Nam chng ta th sao? C l? nhi?u ng??i trong chng ta ?y m?i ch? th?y vai tr quan tr?ng c?a ng??i ?i?u d??ng trong ho?t ??ng ch?m sc s?c kh?e ng??i b?nh m ch?a th?y h?t ???c nh?ng vi?c lm h?t s?c thi?t th?c hng ngy c?a ng??i ?i?u d??ng ?? ??m b?o cho qu trnh ch?m sc ng??i b?nh tr? nn hon h?o, an ton v ng?n ng?a ???c s? ly nhi?m nh?ng tc nhn gy b?nh nguy hi?m t? ng??i b?nh ny sang ng??i b?nh khc, ho?c t? nh?ng d?ng c? ch?m sc khng ??m b?o v khu?n, t? nh?ng mi tr??ng lm vi?c b? nhi?m. C? th? ? l nh?ng vi?c khng th? thi?u ???c trong m?t lo?t cc thao tc ch?m sc ng??i b?nh nh? sau:

1. R?a tay tr??c khi ti?p xc, ch?m sc v lm th? thu?t xm l?n trn ng??i b?nh. Thao tc ny khng ch? ??n gi?n l lm s?ch tay ng??i nhn vin y t?, m n cn gip cc tc nhn ly b?nh c th? t?m tr ho?c th??ng tr trn bn tay ng??i nhn vin y t? khng ly sang ng??i b?nh.

2. R?a tay sau khi ch?m sc ng??i b?nh, sau khi ti?p xc v?i nh?ng d?ch sinh h?c, mu, ch?t ti?t t? ng??i b?nh, sau khi ??ng ch?m vo nh?ng vng xung quanh ng??i b?nh. Thao tc ny khng ch? ??n gi?n l phng ng?a ly nhi?m tc nhn gy b?nh c th? ly truy?n t? ng??i b?nh ny sang ng??i b?nh khc qua trung gian l bn tay, c th? ly truy?n ngu?n b?nh ra mi tr??ng xung quanh ng??i b?nh m cn l ngu?n ly nhi?m cho chnh ng??i nhn vin y t? v nh?ng ng??i thn ti?p xc v?i mnh sau ? n?u nh? h? khng r?a tay ngay.

sodo

3. Vi?c ch?m sc v? sinh r?ng mi?ng cho ng??i b?nh t??ng ch?ng nh? m?t vi?c lm ??n gi?n, tuy nhin ? l?i l m?t bi?n php gip ng?n ng?a vim ph?i m?c ph?i trong b?nh vi?n trn nh?ng ng??i b?nh n?m lu, hn m, ? ??ng ??m ri, tr? nh? khng t? v? sinh cho mnh, v ??c bi?t l ng??i b?nh c thng kh h? tr?. Thao tc ny khng ch? lm s?ch mi?ng, m cn lm gi?m ?ng k? m?t l??ng vi khu?n t? t?p v t?ng sinh ? vng r?ng mi?ng v t? ? khi ng??i b?nh ht, s?c vo ???ng th?, n tr?c ti?p s? xm nh?p vo ???ng th?, vo ph?i gy vim ph?i.

4. Vi?c t?m cho ng??i b?nh tr??c khi ph?u thu?t, tr??c khi lm m?t s? th? thu?t x?m l?n nh?m ch?n ?on v ?i?u tr?, ? gp ph?n ?ng k? trong gi?m t? l? nhi?m khu?n v?t m?

5. ??i v?i nh?ng ng??i b?nh c ??t thng ti?u, vi?c ch?m sc ???ng ti?u sau khi ??t theo ?ng quy ??nh l m?t bi?n php lm gi?m ?ng k? nhi?m khu?n ???ng ti?u ? ng??i gi, ng??i n?m lu v khng t? mnh ch?m sc ???c.

V cn r?t nhi?u, r?t nhi?u nh?ng thao tc ch?m scquan tr?ng khc m ng??i ?i?u d??ng lm hng ngy c ?nh h??ng r?t l?n ??n ch?t l??ng ch?m sc v ?i?u tr? c?a ng??i b?nh, v c?a chnh ng??i nhn vin y t? , b?nh vi?n.

Ngy nay v?i nh?ng quy ??nh nghim ng?t trong ch?m sc ton di?n, trong ??m b?o an ton cho ng??i b?nh v ng?n ng?a nhi?m khu?n b?nh vi?n, l?ng vo chi?n l??c ch?m sc s?c kh?e. V chng ta ngy cng th?y r t?m quan tr?ng c?a cng tc hu?n luy?n, tuyn truy?n v t?o m?i ?i?u ki?n lm vi?c t?t nh?t cho ng??i ?i?u d??ng c?a cc nh qu?n l, s? gp ph?n ??a cng tc ?i?u d??ng ln m?t t?m cao m?i, gp ph?n lm gi?m chi ph, gi?m t? l? sai st trong Y khoa v quan tr?ng h?n c? l ??m b?o m?t mi tr??ng b?nh vi?n an ton, khng ly nhi?m v gia t?ng uy tn c?a cc c? s? khm ch?a b?nh.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209