Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.
Vi?t Nam thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng
(Dn tr) - Ngy 15/7, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u cho bi?t, Vi?t Nam ? thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ??t t?i B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i).Theo ?, trung tm c nhi?m v? ti?p nh?n t?ng hi?n v ?i?u ph?i ngu?n hi?n, ghp ?? cc b?nh vi?n thu?n l?i h?n trong vi?c ghp t?ng cho ng??i b?nh. Trung tm c?ng c ngn hng b?o qu?n t?ng v ti?p nh?n cc ??ng k hi?n t?ng t? ng??i hi?n tnh nguy?n.

Tuy Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ? ???c thnh l?p, lu?t hi?n t?ng, cc v?n b?n d??i lu?t ? ???c ban hnh r?t ch?t ch? nh?ng ngu?n t?ng hi?n v?n r?t khan hi?m. Trong khi ? cc n??c trn th? gi?i, c t?i 90% ca ghp t?ng l l?y t?ng t? ng??i ch?t no, ch? 10% t? ng??i cho s?ng th ? Vi?t Nam, con s? ng??i ch?t no hi?n t?ng v?n r?t t ?i. T?i b?nh vi?n Vi?t ??c trong n?m 2010 c h?n 1.000 tr??ng h?p ch?t no nh?ng ch? c 4 tr??ng h?p hi?n t?ng.

Theo PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c, trnh ?? ghp t?ng ? Vi?t Nam hi?n nay t??ng ???ng v?i n??c ngoi, th?m ch t? l? thnh cng cao h?n m?t s? n??c v nh?ng quy ??nh kh?t khe trong vi?c sng l?c tr??c khi ghp. Vi?t ??c ? th?c hi?n 53 ca ghp th?n, 4 ca ghp gan 1 ca ghp tim v 2 ca ghp van tim ???c th?c hi?n t?i BV Vi?t ??c, t? l? thnh cng sau ghp l 100%. Trong khi ? chi ph ghp t?ng c?a Vi?t Nam ch? b?ng 1/3 so v?i ghp t?ng t?i n??c ngoi. C?ng theo ng Quy?t, hi?n ? n??c ta c kho?ng vi nghn ng??i ?ang c?n ghp t?ng ?? ti?p t?c duy tr cu?c s?ng, tuy nhin v khng c ngu?n t?ng hi?n nn nhi?u tr??ng h?p ? ch?t tr??c khi ???c ghp t?ng.

?? gi?i bi ton kh v? ngu?n t?ng hi?n, TS Quy?t cho r?ng, ngoi tuyn truy?n ?? ng??i dn hi?u, nh n??c c?n c chnh sch ??ng vin c? v? tinh th?n v v?t ch?t cho nh?ng ng??i ??ng k ki?n t?ng v ?i?u ny c?n ???c lm cng khai. Nh? ? cc n??c trn th? gi?i, nh?ng ng??i ??ng k hi?n t?ng lun c m?t th? trong ng??i, h? c?ng ???c ?u tin v? ch?m sc y t?... khi khng may t? vong ch?t no, c? quan y t? hon ton c th? l?y ngay ngu?n t?ng hi?n, ?i?u ph?i v ghp cho nh?ng ng??i c nhu c?u.

H?ng H?i

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209