Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.

GD&T?)- Chi?u nay (15/12), b?nh vi?n Vi?t-??c t? ch?c H?i ngh? t?ng k?t 32 n?m h?p tc Vi?t- Php v? tim m?ch t?i b?nh vi?n Vi?t ??c v khu v?c H N?i. ?y ???c coi l d?u m?c k? ni?m tinh th?n h?p tc h?u ngh? trong chuyn ngnh tim m?ch gi?a Vi?t Nam v Php.

10000

M?t ca ph?u thu?t tim tai BV Vi?t ??c

30 n?m v? tr??c, khi ngnh tim m?ch Vi?t Nam cn non tr?, thi?u th?n c? v? trang thi?t b? v chuyn mn th cc bc s? chuyn khoa tim m?ch c?a Php ? t?n tnh gip ?? cc bc s? tr? Vi?t Nam v? n?i khoa v ngo?i khoa trong chuyn ngnh tim m?ch; t?o ?i?u ki?n cho h? c c? h?i ti?p c?n v?i nh?ng ph??ng php v ch?n ?on v ?i?u tr? tim m?ch hi?n ??i. B?nh vi?n Vi?t ??c l c? s? ??u tin di?n ra h?p tc, l n?i gp ph?n cho s?c b?t c?a s? pht tri?n lo?i ph?u thu?t chuyn ngnh Tim m?ch.
Tr??ng khoa ph?u thu?t l?ng ng?c tim m?ch B?nh vi?n Vi?t ??c, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t: Vi?t Nam c 19 trung tm ph?u thu?t tim m?ch v ? ti?n hnh ph?u thu?t cho trn 10.000 tr??ng h?p b?nh tim. Hi?n nay, cc bc s? chuyn khoa trong n??c ? lm ch? ???c cc k? thu?t thng th??ng, th?m ch gip m?t s? n??c xung quanh ?o t?o m?t s? l?nh v?c, chng ta ch? y?u h?p tc h? tr? v? m?t ?o t?o v k? thu?t cao, ??c bi?t l v? ph??ng php.
C th? ni, cc gio s?, bc s? c?a C?ng ho Php ? ?ng m?t vai tr r?t to l?n vo s? pht tri?n c?a nhi?u l?nh v?c tim m?ch ? Vi?t Nam, nh? ch?n ?on v ?i?u tr? cc b?nh tim b?m sinh, b?nh
van tim, ph?u thu?t tim h?, d? phng v ?i?u tr? th?p tim
??c bi?t ? t?o ?i?u ki?n cho cc bc s? tim m?ch Vi?t Nam c c? h?i tu nghi?p t?i Php ?? tr? thnh nh?ng cn b? c n?ng l?c chuyn mn t?t, t? ? c kh? n?ng ??m nh?n t?t trong t?ng l?nh v?c chuyn su thu?c chuyn ngnh tim m?ch.
T?i l? t?ng k?t, B? Y t? ? quy?t ??nh trao t?ng k? ni?m ch??ng V s?c kho? nhn dn dnh cho nh?ng ng??i c nhi?u cng lao ?ng gp cho s? nghi?p ch?m sc v b?o v? s?c kho? nhn dn. ?y c?ng chnh l l?i c?m ?n su s?c c?a nhi?u th? h? bc s? v ph?u thu?t vi?n Tim m?ch Vi?t Nam mu?n g?i t?i cc gio s? v bc s? Php ? g?n b v?i Vi?t Nam trong su?t 30 n?m qua.
?inh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209