Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.
panel1
panel1

H?i nghi qu?c t? tim m?ch ???c di?n ra trong 2 ngy 29 v 30 thng 7 n?m 2011 v?i s? ch? tr c?a:
dato-azhari

DATO' DR. MOHD AZHARI YAKUB

Deputy CEO / Chief Cardiothoracic Surgeon

tuananh

GS.TS. BS. Ph?m Th? Tu?n Anh

Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n ch? r?y

uoc

GS.TS.BS.Nguy?n H?u ??c

Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c

H?i ngh? ? di?n ra v?i nhi?u chuyn ?? ???c bo co t?i h?i ngh?: ph?u thu?t tim b?m sinh, ph?u thu?t b?nh l phnh ??ng m?ch ch?, b?nh l van tim... v?i nhi?u k? thu?t m?i c?p nh?t ???c nhi?u ??i bi?u quan tm: nh? chi?n l??c b?o v? no trong ph?u thu?t, ki?m sot ch?y mu trong ph?u, ?i?u tr? tr??c ph?u v h?i sinh sau ph?u thu?t.

- Trong 2 ngy 29 30 / 7 / 2011, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ? k?t h?p v?i Aesculap Academy (Cng ty B/Braun) t? ch?c H?i th?o khoa h?c qu?c t? v? PT tim h?, v?i s? tham d? c?a g?n 100 Th?y thu?c chuyn ngnh ??n t? c? 3 mi?n c?a ??t n??c.

- V? m?t khoa h?c, H?i ngh? ???c s? ?i?u hnh b?i Ti?n s? Mohd Azhari Yakub (Dr. Dato) Ph?u thu?t vin tim n?i ti?ng ??n t? Malaisia, PGS.TS. Ph?m Th? Tu?n Anh, v PGS.TS. Nguy?n H?u ??c.

- N?i dung ch? y?u c?a H?i ngh? g?m:

o Cc BCKH v? PT b?nh van tim n?ng (PGS. ??c), ch? ??nh PT b?nh tim b?m sinh ph?c t?p (Dr Dato), v PT lc ??ng m?ch ch? (Dr Dato + PGS Tu?n Anh).

o Ph?u thu?t c truy?n hnh tr?c ti?p ca PT t?o hnh van hai l (Dr Dato + PGS. ??c).

- Cc Bo co vin v Khch tham d? ? trao ??i h?t s?c si n?i xung quanh cc ch? ?? bo co, ??c bi?t l cc k? thu?t ?i?u tr? lc ??ng m?ch ch? type A.

- Thay m?t Ban t? ch?c, xin tm t?t m?t s? v?n ?? n?i b?t c?a H?i th?o nh? sau:

o B?nh van tim: nh? n?ng l?c ch?n ?on h?i s?c ngy cng t?ng cao, nn th?c ti?n ph?u thu?t c?n ??i m?t v?i cc b?nh l van tim ngy cng ph?c t?p h?n, v d? nh? b?nh ?a van + suy tim n?ng, b?nh van tim + m?ch vnh, b?nh van tim ? ng??i cao tu?i

o B?nh tim b?m sinh: Ph?u thu?t b?nh tim b?m sinh ? tr? s? sinh, ch?n ?on b?nh tim b?m sinh tr??c sinh, ch? ??nh v l?a ch?n cc ph?u thu?t h?p l (Gleen, Fontan ) cho cc b?nh tim b?m sinh ph?c t?p l cc thch th?c ??i v?i Ph?u thu?t tim b?m sinh ? Vi?t Nam hi?n nay.

o Lc ??ng m?ch ch? type A:

R?t ?a d?ng trong k? thu?t m?, song xu h??ng chung hi?n nay l ch?n gi?i php ph?u thu?t cng ??n gi?n, nhanh chng v t ch?y mu th cng t?t. V d? l ch? c?n thay ?o?n ??ng m?ch ch? ln, ?? l?i ph?n quai. N?u c?n c th? b?c c?u m?ch nhn t?o m?ch n?n c?, t?c l bi?n 1 type A thnh type B ?? lm can thi?p n?i m?ch sau ny.

??t Canula ??ng m?ch ch?: ?a s? ?? ngh? lm vo ??ng m?ch d??i ?n ph?i, ring Dr. Dato ?? xu?t 1 k? thu?t canula tr?c ti?p vo ??ng m?ch ch? ln sau khi th?m d ???c lng gi? - lng th?t (b?ng siu m th?c qu?n).

?? lm mi?ng n?i xa, ty tr??ng h?p v quan ?i?m, c th? h?n nhi?t ?? su v ng?ng tu?n hon t?m th?i, ho?c t??i mu no ch?n l?c v khng h? nhi?t ?? su.

T??i mu no l v?n ?? r?t quan tr?ng trong khi ph?u thu?t, c ?nh h??ng r?t nhi?u ??n k?t qu? sau m?. Trong tr??ng h?p c lc vo cc ??ng m?ch c?nh, kinh nghi?m th?c ti?n cho th?y h?n ch? can thi?p thay b?ng m?ch nhn t?o v lc th??ng ln r?t cao nn r?t kh lm mi?ng n?i. Ngoi ra c?n th?n tr?ng khi t??i mu bo ch?n l?c, trnh lm n?ng thm th??ng t?n thi?u mu no.

M?i chi ti?t xin lin h? thm v?i cc Bo co vin. Ho?c k?t n?i v?i Web c?a khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c BV Vi?t ??c (www.timmachvietduc.net).

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209