Bạn đang truy cập: Trang ch?
alt

Tuyn Quang: H?n 1.600 tr? em ngho ???c khm sng l?c b?nh tim mi?n ph
Q?ND - Th? Hai, 04/03/2013, 17:19 (GMT+7)

Q?ND Online - T? ngy 2-3 ??n ngy 3-3, ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em ? ti?n hnh khm sng l?c b?nh tim b?m sinh mi?n ph cho h?n 1.600 tr? em ngho t?i t?nh Tuyn Quang.

?y l l?n ??u tin t?nh Tuyn Quang c ?on bc s? chuyn khoa Trung ??ng v? khm b?nh v pht 100 ph?n thu?c mi?n ph cho tr? em ngho. ??t khm sng l?c l?n ny cc bc s? ? pht hi?n 72 tr??ng h?p m?c b?nh tim b?m sinh chi?m t? l? 4.5%. Trong s? cc ca pht hi?n tim b?m sinh c 55 tr??ng h?p ph?i ph?u thu?t v?i chi ph r?t l?n v khng th? chi tr? ??i v?i cc gia ?nh ngho ? vng cao, vng ??ng bo dn t?c thi?u s?.

Ph Gio s? Nguy?n H?u ??c khm b?nh cho tr? em ngho t?i t?nh Tuyn Quang

Ph Gio s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c chia s?: T? n?m 2011, chng ti ? ph?i h?p v?i ch??ng trnh Tri tim cho em t? ch?c nhi?u ??t khm sng l?c b?nh tim mi?n ph cho tr? em cc huy?n, x ngho vng su vng xa t?i cc t?nh. Vi?c khm ch?a v pht hi?n s?m ?? c ph??ng n ?i?u tr? k?p th?i b?nh tim b?m sinh r?t quan tr?ng, ??c bi?t v?i ng??i dn ? cc t?nh ngho c trnh ?? hi?u bi?t v? b?nh t?t cn r?t th?p nh? t?nh Tuyn Quang.Chng ti hy v?ng, thng qua cc ??t khm sng l?c, s? t ?i nh?ng em khng cn c? h?i ph?u thu?t v c nhi?u thm em nh? ???c h?i sinh n?u cc c nhn, ??n v?, t? ch?c cng tham gia ?ng gp vo Qu? T?m Lng Vi?t ?? h? tr? ph?u thu?t cho cc em.

Ch??ng trnh khm sng l?c b?nh tim mi?n ph cho tr? em ngho t?i cc ??a ph??ng ? tr? thnh ho?t ??ng th??ng xuyn c?a ch??ng trnh Tri tim cho em. T? n?m 2011 t?i nay ? c h?n g?n 9.000 tr? em t?i cc t?nh: Thanh Ha, H Giang, Gia Lai, ??ng Nai, Cao B?ng, B?c Giang, Qu?ng Ninh, Lo Cai, S?n La ???c khm sng l?c, pht hi?n h?n h?n 300 tr??ng h?p b? tim b?m sinh.

Ch??ng trnh do T?p ?on Vi?n thng Qun ??i (Viettel) ph?i h?p v?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, B?nh vi?n ?a khoa t?nh Tuyn Quang v ?i Truy?n hnh Vi?t Nam th?c hi?n.

?? b?o ??m t?t c? tr? em b? nghi m?c tim b?m sinh ??u ???c khm sng l?c b?i cc bc s?, chuyn gia trong l?nh v?c tim m?ch, t?i cc ??a ph??ng tri?n khai ch??ng trnh, cn b?, cng nhn vin T?p ?on Viettel ? tr?c ti?p xu?ng cc thn, b?n ?? thng bo cho cc gia ?nh b?ng cch pht t? r?i, thng bo qua h? th?ng loa pht thanh lng x, thng bo qua cc tr??ng h?c...

Tin, ?nh: QU?NH H??NG

   
Get Adobe Flash Player here

Viettel T?ng thi?t b? ph?u thu?t tim cho b?nh vi?n Vi?t ??c

thng tin

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

   
traitim2

 1. I. Tiu ch l?a ch?n:
 2. B?nh nhn l cng dn Vi?t Nam, d??i 16 tu?i.
 3. Hon c?nh gia ?nh ngho, kh kh?n.
 4. C gi?y bo chi ph ph?u thu?t khng qu 3000 USD.
 5. B? khuy?t t?t tim b?m sinh trong cc tr??ng h?p c? b?n sau:
 • Thng lin th?t (VSD ho?c CIV)
 • Thng lin nh? (ASD ho?c CIA)
 • T? ch?ng Fallot (TF4)
 • Blalock
 • Cn ?ng ??ng m?ch hay t?n t?i ?ng ??ng m?ch (PDA ho?c PCA)
 • Knh nh? th?t (AVSD ho?c CAV)
 • H?p van ??ng m?ch ph?i (PS ho?c SP)
 • H?p eo ??ng m?ch ch?
   

gigigi

2013-09-12 191209