Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n T? v?n ch?a b?nh h?i ch?ng Marfan

h?i ch?ng Marfan

Email In PDF.

H?i ch?ng Marfan v ?i?u tr?

Ngo?i khoa:

?i?u tr? h?i ch?ng Marfan b?ng cch dn g?c ??ng m?ch ch? d?n t?i bc tch ho?c/v h? van ??ng m?ch ch? th??ng x?y ra ??u tin ? xoang Valsalva.

?i?u tr? h?i ch?ng Marfan b?ng cch dn g?c ??ng m?ch ch?

?i?u tr? h?i ch?ng Marfan b?ng cch dn g?c ??ng m?ch ch?

Cc cng trnh nghin c?u rt ra s? th?ng nh?t ki?n r?ng ?i?u tr? ngo?i khoa c?p c?u phnh g?c ??ng m?ch ch? s?m c d? h?u t?t h?n l can thi?p tr? v ?? ngh? ?i?u tr? d? phng khi ???ng knh xoang Valsalva l?n h?n 5.5cm ? ng??i l?n v l?n h?n 5.0 cm ? tr? em. Nh?ng y?u t? khc nh? l t? l? pht tri?n c?a ???ng knh ??ng m?ch ch? v ti?n s? gia ?nh c bc tch ?M ch? c th? ???c xem la y?u t? quan tr?ng, ?nh gi ?? c?ng ??ng m?ch ch? th c gi tr? tin l??ng

N?i khoa:

Blockernn dng ? b?t k? b?nh nhn no c dn ??ng m?ch ch? ? b?t k? tu?i no , nh?ng ?i?u tr? d? phng c th? hi?u qu? h?n khi ?K ?M ch?<40mm

Nguy c? bc tch g?m: ?K ?M ch? >50mm, dn ra xa h?n xoang Valsalva, m?c ?? dn nhanh (> 5% m?i n?m, hay 2mm/n?m ? ng??i l?n), v ti?n s? gia ?nh c bc tch ?M ch?.

B?nh nhn Marfan ? b?t k? tu?i no nn ???c ?nh gi t nh?t m?i n?m v? khm lm sng, b?nh s? v siu m tim thnh ng?c. ? tr? nh?, nn siu m tim m?i 6 ??n 12 thng, t?n su?t d?a vo ?K ??ng m?ch ch? ( theo di?n tch b? m?t c? th?) v m?c ?? t?ng .

Ho?t ??ng th? l?c nh? ??n v?a c th? ch?p nh?n ? h?i ch?ng Marfan.

B?nh nhn m?ch?i ch?ng Marfan nn ???c g?i ph?u thu?t g?c ??ng m?ch ch? d? phng khi ???ng knh xoang Valsalva l?n h?n 5.5 cm ? ng??i l?n v l?n h?n 5.0 cm ? tr? em.

B?nh nhn Marfan c thai th nguy c? bc tch ??ng m?ch ch? gia t?ng n?u ?K ??ng m?ch ch? qu 4 cm. Nh?ng tr??ng h?p ny ph?i ki?m tra tim m?ch th??ng xuyn trong su?t lc mang thai v khi sinh n?. C 2 v?n ?? khi c thai l nguy c? bi?n ch?ng tim m?ch cho m? va nguy c? 50% truy?nh?i ch?ng Marfan cho con .

Ho?t ??ng th? l?c nh? ??n v?a c th? ch?p nh?n ? h?ich?ng Marfan. Cc mn th? thao c th? gy ra ch?n ??ng cho c? th? th khuyn nn trnh xa ( nh? mn bng d?u d?c, l?n , c?i ng?a) do nguy c? tim m?ch v c th? lm n?ng thm di l?ch t?y tinh th?. Cc b?nh nhn c ph?u thu?t g?c ??ng m?ch ch? ho?c thay van ??ng m?ch ch?, ho?c c? hai th nn h?n ch? nghim ng?t h?n, ??c bi?t n?u ?ang s? d?ng thu?c khng ?ng. L?n c thi?t b? th? nn trnh v c nguy c? lm kh?i pht trn kh mng ph?i.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209