Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Theo Vi?n Ha h?c (thu?c Vi?n Khoa h?c v Cng ngh? Vi?t Nam), nghin c?u c?a cc nh khoa h?c thu?c vi?n ny cho th?y cc ch?t flavanoid chi?t xu?t t? l ch c th? dng lm thu?c ch?a cc b?nh tim m?ch, huy?t p cao, ch?ng vim, ch?ng xy ha, gi?m t?n su?t m?c ung th? ti?n li?t tuy?n

Nhi?u cng trnh nghin c?u tr??c ? c?a th? gi?i c?ng cho th?y u?ng ch, ??c bi?t l ch xanh, c nhi?u l?i ch cho s?c kh?e, gip phng ng?a m?t s? b?nh hi?m ngho (nh? huy?t p, bo ph, ti?u ???ng v m?t s? d?ng ung th?). Cc k?t qu? nghin c?u g?n ?y c?ng cho th?y m?t s? thnh ph?n ha h?c c?a ch c cc ho?t tnh sinh h?c r?t ?ng ch . Trn c? s? ny, nhi?u s?n ph?m b?o v? v ch?m sc s?c kh?e m?i ? ???c pht tri?n t? ch.

   

M?t ch? ?? ?n u?ng c hm l??ng mu?i (sodium) cao c th? d?n t?i ch?ng huy?t p cao, b?nh tim m?ch, b?nh hen v ??t qu?.
Sau ?y l m?t s? cch gip gi?m mu?i trong ch? ?? ?n u?ng,

theo bo The Times of India:

1. Trnh th?c ph?m ?ng h?p, ? qua ch? bi?n do chng ch?a hm l??ng cao sodium;

2. Gi?m cc lo?i th?c ?n v?t (snack) ch?a nhi?u mu?i nh? h?t d?, ??u ph?ng rang mu?i...;

3. N?u sp, th?c ph?m t??i thay v dng ?? h?p;

4. Cc lo?i th?t ? qua ch? bi?n nh? th?t mu?i, xc xch th??ng c hm l??ng sodium cao; do ? b?n nn trnh dng nh?ng th?c ph?m ny;

5. Gi?m dng x d?u, x?t mayonnaise;

6. Cc lo?i th?c ?n ? nh hng c th? ch?a nhi?u mu?i nn khi ?n b?n h?n ch? thm mu?i;

7. Trnh th?c ?n nhanh nh? bnh pizza, bnh m k?p th?t (hamburger) v khoai ty chin.

   
hnh ty

Hnh l lo?i gia v? thng d?ng ch?a nhi?u ch?t nh? protid, m?, ???ng, vitamin, caroten, canxi, ph?t pho, s?t... Y h?c hi?n ??i cho r?ng hnh c tc d?ng tr? b?nh tim m?ch r?t hi?u qu?, n lm gi?m s? l?ng ??ng cholessterol trn thnh m?ch mu v c th? ph h?y cc ch?t gy t?c ngh?n trong m?ch mu. C th? dng hnh ty, hnh ta, hnh t?m ??u c tc d?ng. Sau ?y l m?t s? bi thu?c c hnh:

Hnh ty ngm d?m:l?y m?t c? hnh ty bc b? v? ngoi r?i ngm trong d?m 4-5 ngy c th? ?n ???c, m?i ngy ?n kho?ng 50-100g (t? 1/3 - 1/2 c?), dng trong 1-2 thng s? c hi?u qu?. Tc d?ng gi?m cholessterol, ch?a b?nh ??ng m?ch vnh, t?c m?ch mu no, c? tim ho?i t?, x? c?ng ??ng m?ch, t?ng huy?t p, ?au ??u, vim quanh vai, b ??i ti?u ti?n, bo ph, cc ch?ng b?nh th?i k? ti?n mn kinh.


Cho hnh: hnh 2 cy, ki?u tr?ng 10-15g, b?t g?o 100g. T?t c? cho vo n?u cho chia 2 l?n ?n trong ngy.

SK?S

   

gigigi

2013-09-12 191209