Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

Cc chuyn gia ? ??i h?c Auvergne, Php (UOA) sau khi k?t thc nghin c?u ? 24 ng??i c thi quen dng lo?i ?? u?ng r?t ph? bi?n ny. Theo nghin c?u, nh?ng ng??i ?n ng trung tu?i nn dng hai c?c n??c cam hay n?a lt m?i ngy trong vng 1 thng th huy?t p s? gi?m ?ng k?, g?n st v?i ng??ng an ton. M?t trong nh?ng l?i th? chnh c trong ngu?n n??c ny l hesperidin, ?y l lo?i ha ch?t c nhi?u trong cam, ch xanh, ??u nnh v m?t s? lo?i hoa qu? khc.

Nhm ng??i ni trn u?ng ??u ??n n?a lt n??c cam trong th?i gian 4 tu?n, 4 tu?n ti?p theo ch? u?ng n??c c ch?a ???ng v dng vin hesperidin, 4 tu?n cu?i ch? u?ng n??c tr?ng v gi? d??c khng c ch?a thnh ph?n hesperidin. K?t qu? thu ???c cho th?y, hai giai ?o?n ??u, huy?t p tm tr??ng/huy?t p tm thu gi?m trung bnh 3,2 - 5,5mmHg so v?i giai ?o?n dng n??c tr?ng v gi? d??c, t? l? gi?m b?nh c th? ??t trn 20%. M?c d c tc d?ng tch c?c, nh?ng theo chuyn mn, nhm ng??i ?ang dng thu?c tr? huy?t p th nh?t thi?t ph?i t? v?n bc s? tr??c khi u?ng b?t k? lo?i n??c p no, k? c? n??c cam, n??c nho v n??c to p.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209