Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

vorung

?a s? cc b?nh ph?i ??u c s? t?ng ti?t ch?t ??m di. Lo?i d?ch ti?t ch?a nhi?u vi khu?n gy b?nh ny n?u ? ??ng lu trong ph?i s? ??c qunh l?i, dnh vo thnh ph? qu?n. Vi?c v? rung ng?c gip ??m d? thot ra h?n.

??m kch thch nim m?c ph? qu?n, gy ph?n x? ho. Ho c tc d?ng t?ng ??m ho?c d? v?t ra ngoi. Nh?ng ho nhi?u v? ?m l?i lm cho ng??i b?nh m?t ng? v m?t m?i. V?y lm th? no ?? ??a th?t nhi?u ??m ra ngoi m khng ph?i ho b? ??ng? Ng??i ta ? ?? xu?t ph??ng php v? rung l?ng ng?c.

V? rung l?ng ng?c th??ng ???c p d?ng trong ?i?u tr? cc b?nh ph?i c ti?t nhi?u ??m, g?m cc b?nh gin ph? qu?n, vim ph? qu?n m?n tnh, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tnh, p-xe ph?i ? giai ?o?n ?c m?, nh?ng tr??ng h?p ?m ph?i n?m lu ngy t c? ??ng, ng??i b? li?t... Ph??ng php ny gip cho ???ng th? thng thong, khng kh ra vo ph?i nhi?u h?n, gp ph?n tch c?c vo vi?c ph?c h?i ch?c n?ng b? my h h?p. ?i?u tr? b?ng k? thu?t v? rung l?ng ng?c, khng dng thu?c l cch gi?m kinh ph ?i?u tr? v rt ng?n th?i gian n?m vi?n c?a ng??i b?nh. Ph??ng php ny c th? th?c hi?n r?ng ri ? b?nh vi?n c?ng nh? ? t?i gia ?nh b?nh nhn. Ng??i th?c hi?n c th? l bc s?, ?i?u d??ng, ng??i nh ho?c chnh ng??i b?nh.

vorung

?a s? cc b?nh ph?i ??u c s? t?ng ti?t ch?t ??m di. Lo?i d?ch ti?t ch?a nhi?u vi khu?n gy b?nh ny n?u ? ??ng lu trong ph?i s? ??c qunh l?i, dnh vo thnh ph? qu?n. Vi?c v? rung ng?c gip ??m d? thot ra h?n.

??m kch thch nim m?c ph? qu?n, gy ph?n x? ho. Ho c tc d?ng t?ng ??m ho?c d? v?t ra ngoi. Nh?ng ho nhi?u v? ?m l?i lm cho ng??i b?nh m?t ng? v m?t m?i. V?y lm th? no ?? ??a th?t nhi?u ??m ra ngoi m khng ph?i ho b? ??ng? Ng??i ta ? ?? xu?t ph??ng php v? rung l?ng ng?c.

V? rung l?ng ng?c th??ng ???c p d?ng trong ?i?u tr? cc b?nh ph?i c ti?t nhi?u ??m, g?m cc b?nh gin ph? qu?n, vim ph? qu?n m?n tnh, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tnh, p-xe ph?i ? giai ?o?n ?c m?, nh?ng tr??ng h?p ?m ph?i n?m lu ngy t c? ??ng, ng??i b? li?t... Ph??ng php ny gip cho ???ng th? thng thong, khng kh ra vo ph?i nhi?u h?n, gp ph?n tch c?c vo vi?c ph?c h?i ch?c n?ng b? my h h?p. ?i?u tr? b?ng k? thu?t v? rung l?ng ng?c, khng dng thu?c l cch gi?m kinh ph ?i?u tr? v rt ng?n th?i gian n?m vi?n c?a ng??i b?nh. Ph??ng php ny c th? th?c hi?n r?ng ri ? b?nh vi?n c?ng nh? ? t?i gia ?nh b?nh nhn. Ng??i th?c hi?n c th? l bc s?, y t, ng??i nh ho?c chnh ng??i b?nh


K? thu?t v? trn thnh ng?c

Nguyn t?c: Dng tay v? nh? vo ng?c nh?m t?o nn cc sng xung l?c tc ??ng qua thnh ng?c truy?n vo ph?i, lm cc c?c ??m ? ??ng dnh vo ph? qu?n b? bong ra r?i ??m ???c d?n l?u vo ph? qu?n l?n v ho t?ng ra ngoi.

Thao tc: Dng bn v ngn tay khp ch?m l?i ?? khi v? t?o ???c m?t ??m khng kh gi?a tay v thnh ng?c. Vai, khu?u tay, c? tay ng??i v? ph?i gi? ? t? th? tho?i mi, m?m m?i. Hai tay v? nh?p nhng, ??u ??n, di chuy?n trn thnh ng?c t? cao xu?ng th?p. V? nh?p nhng, t?c ?? v? ??u ??u t?o nn s? th? gin, d? ch?u cho ng??i b?nh. Khng nn v? qu m?nh, qu nhanh lm ?au v kh ch?u cho ng??i b?nh.

Ph?i v? lin t?c t? ??u cho ??n lc k?t thc kho?ng 3-5 pht, khng ty ti?n d?ng l?i. N?u ng??i lm m?i tay khng gi? ???c nh?p ?i?u ho?c ng??i b?nh mu?n ho th c th? k?t thc ??ng tc v?, chuy?n sang rung.

K? thu?t rung l?ng ng?c

Nguyn t?c: ??ng tc l?c v rung l?ng ng?c b? sung cho k? thu?t v?, t?o l?c thc ??y ??m d? thot ra ngoi.

Thao tc: K? thu?t rung th??ng ???c ti?n hnh sau thao tc v? l?ng ng?c. ?? hai bn tay p xu?ng ng?c ng??i b?nh ho?c ??t tay n? ch?ng ln tay kia ? v? tr sau l?ng, tr??c ng?c ho?c hai bn ph?i tri l?ng ng?c. Rung v?i l?c v?a ph?i, nh? nhng, trnh gy ?au ho?c kh ch?u cho ng??i b?nh. N?u ??t hai tay ? ln nhau th dng bn tay pha trn rung l ???c.

Ch khi v?, rung:

T?ng th?i gian v? v rung khng qu 30-40 pht.

T? th? b?nh nhn nn ?? n?m s?p, ??u d?c.

Chu?n b? cho ng??i b?nh ?i?u ki?n nh? gi??ng n?m tho?i mi, thong, c m?t b ?? ??ng ??m. Trong lc thao tc ph?i quan st s?c thi c?a ng??i b?nh ?? ?i?u ch?nh k?p th?i.

Khi v?, rung, nh?c b?nh nhn c? nh?n ho. ??n khi bu?n ho nhi?u th g?ng s?c ho kh?c cho ??m, m? t?ng ra ???c nhi?u. Sau 30 pht ??n 1 gi?, cc ch?t ??m di cn ra ti?p. ?? b?nh nhn ng?i d?y t? t? v ho kh?c ti?p ?? ??a ??m ra ngoi.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209