Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.

Thu?c nhu?n tr??ng t?o kh?i: C th? s? d?ng nh?ng thu?c b? sung ch?t x? ny ?? c?i thi?n cc tri?u ch?ng c?a to bn v tiu ch?y. Vi?c s? d?ng chng cn ?ang gy tranh ci. Cc s?n ph?m ny ???c lm t? polysaccharides ?a n??c thin nhin hay bn t?ng h?p v nh?ng d?n xu?t cellulose c th? ho tan ho?c ch??ng ph?ng ln trong d?ch ???ng ru?t, t?o thnh ch?t gel lm m?m, gip th?c ?n di chuy?n d? h?n ??ng th?i kch thch nhu ??ng ru?t.

Thu?c nhu?n tr??ng t?o kh?i: C th? s? d?ng nh?ng thu?c b? sung ch?t x? ny ?? c?i thi?n cc tri?u ch?ng c?a to bn v tiu ch?y. Vi?c s? d?ng chng cn ?ang gy tranh ci. Cc s?n ph?m ny ???c lm t? polysaccharides ?a n??c thin nhin hay bn t?ng h?p v nh?ng d?n xu?t cellulose c th? ho tan ho?c ch??ng ph?ng ln trong d?ch ???ng ru?t, t?o thnh ch?t gel lm m?m, gip th?c ?n di chuy?n d? h?n ??ng th?i kch thch nhu ??ng ru?t.

Methylcellulose: Kch thch ?i tiu b?ng cch t?o ra m?t ch?t l?ng nh?t v thc ??y nhu ??ng ru?t. Thu?c c th? lm gi?m s? h?p thu v ?nh h??ng ??n hi?u qu? c?a salicylat, nitrofurantoin, tetracycline v thu?c l?i ti?u.

Nh?ng ng??i c ti?n s? m?n c?m; phn ?ng kh?i, t?c ru?t, ?au b?ng ch?a c ch?n ?on khng dng thu?c ny.

Th?n tr?ng: Khng pht hi?n nguy c? ??i v?i thai nhi qua cc nghin c?u ? ng??i. Dng th?n tr?ng ? nh?ng b?nh nhn ? ???c ch?n ?on dnh ru?t, lot ho?c h?p ru?t.

Psyllium: Kch thch ?i tiu b?ng cch hnh thnh ch?t l?ng nh?t v gy t?ng nhu ??ng ru?t.

T??ng tc: Thu?c c th? lm gi?m s? h?p th? v tc d?ng c?a salicylat, nitrofurantoin, tetracycline, thu?c l?i ti?u.

Nh?ng ng??i c ti?n s? m?n c?m; ?ng kh?i phn, t?c ru?t, ho?c ?au b?ng ch?a ???c ch?n ?on.

Th?n tr?ng: nguy c? thai nhi khng ???c xc nh?n trong cc nghin c?u ? ng??i. S? d?ng c?n th?n trong cc tr??ng h?p dnh ru?t, lot ho?c h?p lng ru?t.

Thu?c ?i?u ho nhu ??ng: L cc thu?c t?ng c??ng nhu ??ng ru?t, ???c ?? xu?t s? d?ng cho cc tr??ng h?p h?i ch?ng ru?t kch thch (HCRKT) c tri?u ch?ng to bn chi?m ?u th?.

Alosetron: L ch?t ??i khng m?nh v ch?n l?c ??i v?i cc th? th? serotonin 5-HT3. Th? th? 5-HT3 hi?n di?n r?t nhi?u trn t? bo th?n kinh ? ???ng ru?t v s? kch thch qu m?n l nguyn nhn gy ra v?n ??ng qu m?c c?a ru?t. Alosetron ch?n nh?ng th? th? ny, do ? c hi?u qu? trong ki?m sot cc tri?u ch?ng ru?t kch thch. Thu?c ch? ???c ch?p thu?n ?? ?i?u tr? cho nh?ng ph? n? b? HCRKT c tiu ch?y m?n tnh nghim tr?ng, khng ?p ?ng v?i ?i?u tr? thng th??ng. Khng dng thu?c ? nam gi?i v tr? em.

T??ng tc: Dng chung v?i thu?c ?c ch? isoenzyme (nh? cimetidine, fluvoxamine, fluoxetine, sertraline, metronidazole, omeprazole, co-trimoxazole) c th? gi?m ?? thanh th?i v t?ng nguy c? ng? ??c; dng chung v?i cc thu?c gy c?m ?ng isoenzyme (nh? phenobarbital, fluconazole, carbamazepin, phenytoin) c th? lm t?ng ?? thanh th?i.

Nh?ng ng??i c ti?n s? m?n c?m, to bn, t?c ru?t, h?p lng ru?t, phnh ??i trng nhi?m ??c, th?ng ru?t, dnh ru?t, thi?u mu ru?t, vim t?nh m?ch huy?t kh?i, tnh tr?ng t?ng ?ng, b?nh Crohn, vim lot ??i trng hay vim ti th?a tuy?t ??i khng dng thu?c.

Th?n tr?ng: Nguy c? ??i v?i thai nhi khng ???c xc nh?n trong cc nghin c?u ? ng??i nh?ng ? th? hi?n trong m?t s? nghin c?u ? ??ng v?t.

Ng?ng ngay thu?c n?u x?y ra cc tc d?ng ph? nghim tr?ng trn h? tiu ho (nh? vim thi?u mu ??i trng c?c b?, cc bi?n ch?ng nghim tr?ng c?a to bn); to bn l tc d?ng ph? c lin quan ??n li?u l??ng, b?nh nhn cao tu?i c nhi?u nguy c? bi?n ch?ng trn h? tiu ho h?n; dng th?n tr?ng trong suy gan (gi?m li?u).

Thu?c ?i?u ho?a nhu ??ng alosetron khng du?ng cho nam gi??i va? tre? em.

Thu?c ch?ng tr?m c?m ba vng: Thu?c c hi?u qu? ch?ng tr?m c?m v gi?m ?au. Nhi?u nghin c?u ? t?p trung vo imipramine v amitriptylin. Thu?c c tc d?ng gi?m ?au n?i t?ng b?ng cch t?ng ng??ng ch?u ?au ? ru?t. Thu?c ko di th?i gian th?c ?n di chuy?n t? da? da?y ??n manh trng, gi?m ?au b?ng, gi?m s? l?n ?i tiu. Hi?u qu? ? li?u th?p h?n li?u ch?ng tr?m c?m cho th?y thu?c tc ??ng theo m?t c? ch? ??c l?p khc.

T??ng tc: T?ng ??c tnh c?a cc thu?c nhi giao c?m nh? isoproterenol v epinephrine, b?ng cch c?ng h??ng tc d?ng v ?c ch? tc ??ng h? huy?t p c?a clonidin.

Ch?ng ch? ??nh: Ti?n s? m?n c?m; t?ng nhn p gc h?p, giai ?o?n ph?c h?i sau nh?i mu c? tim c?p tnh; trnh dng chung v?i MAOIs hay fluoxetine ho?c ? nh?ng b?nh nhn ? dng 2 lo?i thu?c ny 2 tu?n tr??c ?.

Th?n tr?ng: C nguy c? ??i v?i thai trong cc nghin c?u ? ??ng v?t nh?ng ch?a xc nh?n ho?c ch?a ???c nghin c?u ? ng??i, c th? s? d?ng n?u l?i ch cao h?n nguy c? cho thai.

Thu?c lm gi?m kh? n?ng tinh th?n v th? l?c c?n c ?? th?c hi?n cc nhi?m v? nguy hi?m; dng th?n tr?ng ? nh?ng b?nh nhn tim m?ch, c cc r?i lo?n co gi?t, b ti?u, c??ng gip ho?c ?ang dng thu?c ?i?u tr? tuy?n gip. Thu?c c th? gy bu?n ng?, l l?n, to bn, nh?p tim nhanh, ch?m d?n truy?n nh? th?t, t?t huy?t p t? th? ??ng, m? m?t , kh mi?ng.

Amitriptylin: Thu?c c hi?u ?ng gi?m ?au n?i t?ng b?ng cch t?ng ng??ng ch?u ?au ? ru?t. Thu?c ko di th?i gian v?n chuy?n c?a th?c ?n t? da? da?y ??n manh trng, lm gi?m ?au b?ng, tiu phn nhy, gi?m s? l?n ?i tiu.

T??ng tc: Phenobarbital c th? lm gi?m tc d?ng c?a thu?c. Dng chung v?i thu?c ?c ch? h? th?ng enzym CYP2D6 (nh? cimetidine, quinidine) c th? lm t?ng n?ng ?? amitriptylin; amitriptylin ?c ch? tc d?ng h? huy?t p c?a guanethidine; thu?c c th? t??ng tc v?i cc thu?c tuy?n gip, r??u, thu?c ?c ch? th?n kinh trung ??ng, thu?c an th?n, v disulfiram.

Ch?ng ch? ??nh: Ti?n s? m?n c?m; b?nh nhn ? dng thu?c nhm MAOIs trong vng 14 ngy tr??c, ti?n s? ??ng kinh, r?i lo?n nh?p tim, t?ng nhn p ho?c b ti?u.

Th?n tr?ng: C nguy c? ??i v?i thai trong cc nghin c?u ? ??ng v?t nh?ng ch?a ???c ch?ng minh ? ng??i, c th? s? d?ng n?u l?i ch l?n h?n nguy c? cho thai nhi.

Dng c?n th?n trong cc r?i lo?n d?n truy?n tim, ti?n s? c??ng gip, suy th?n ho?c suy gan, trnh s? d?ng ? ng??i cao tu?i; c th? gy bu?n ng?, l l?n, to bn, b ti?u, nh?p tim nhanh, ch?m d?n truy?n nh? th?t, t?t huy?t p t? th? ??ng, m? m?t, kh mi?ng, chng m?t, gy r?i lo?n tm th?n ? b?nh nhn tm th?n phn li?t.

BS. ??ng Ng?c Khanh

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209