Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n T? v?n ch?a b?nh Nh?ng bi?n ch?ng khi ?i?u tr? lao mu?n

Nh?ng bi?n ch?ng khi ?i?u tr? lao mu?n

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nhi?u b?c cha m? l?m t??ng nh?ng bi?u hi?n b?nh l ban ??u c?a lao v?i cc b?nh v? ???ng h h?p khc nn ? khng ??a tr? ?i khm ngay. ??n khi tr? c tri?u ch?ng th? kh kh, ho ra mu ho?c xu?t hi?n n?i h?ch t?i m?t v? tr no ? th b?nh ? n?ng.

D? nh?m lao ph?i v?i vim ph? qu?n

Ng??i b?nh b? lao ph?i th??ng ho kh?c ??m ko di (trn hai tu?n), ho nhi?u v? bu?i sng. 30-40% s? b?nh nhn c ho ra mu, m?t s? c trn d?ch, trn kh mng ph?i. H?u h?t cc b?nh nhn th??ng nh?p vi?n trong tnh tr?ng b?nh ? n?ng do ng? nh?n lao ph?i v?i cc b?nh thng th??ng nh? vim ph? qu?n, vim ph?i...

B?nh lao ph?i ly nhi?m ch? y?u qua ???ng khng kh. Ng??i lnh khi ti?p xc v?i ng??i b? lao ph?i d? b? ly. Kho?ng 5% s? ng??i ht ph?i vi khu?n lao chuy?n thnh lao b?nh.

Tr? m?c b?nh lao nguy hi?m g?p nhi?u l?n ng??i l?n do h? th?ng ?? khng c?a c? th? tr? em cn y?u. Pht hi?n m?t tr? b? m?c lao th??ng ch?m h?n so v?i ng??i l?n, nn khi pht hi?n ???c th th??ng b?nh ? ? giai ?o?n n?ng. Vi?c ?i?u tr? cho tr? c?ng kh kh?n h?n v tr? ph?i ???c u?ng m?t l??ng thu?c kh l?n, lin t?c, ko di.

?i?u tr? cho b?nh nhn lao t?i B?nh vi?n Ph?i trung ??ng. ?nh: T.D

Nguy hi?m khi pht hi?n mu?n

Khi m?c b?nh lao m khng ???c pht hi?n v ?i?u tr? k?p th?i, s? d?n t?i nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m, c h?i cho s?c kh?e, th?m ch c th? t? vong.

V?i lao ph?i, t?n th??ng ph?i r?ng d?n ??n suy h h?p, tm ph? m?n, ?i?u tr? t hi?u qu? th??ng d?n ??n t? vong.

B? lao mng no pht hi?n ?i?u tr? mu?n t? l? t? vong kho?ng 90%, 100% c di ch?ng nh?: Li?t, thi?u n?ng tr tu?, b?i no,tn ph?

V?i lao h?ch: H?ch s? d ra ngoi da, lu li?n, s?o r?t x?u ?nh h??ng ??n th?m m?, lao t? t? ch?c h?ch c th? di c?n ?i cc b? ph?n khc gy b?nh.

Lao x??ng kh?p: ?? l?i di ch?ng dnh, c?ng kh?p, d x??ng kh?p, gy x??ng Lao th?n th c bi?u hi?n ?i bu?t, ?i r?t, ?i mu.

Cch ly v?i ngu?n ly

Khng ph?i ai nhi?m vi khu?n lao c?ng m?c b?nh. Nh?ng ng??i nhi?m vi khu?n lao nh?ng kh?e m?nh, c s?c ?? khng cao s? khng b?c pht b?nh. Ly truy?n ch? x?y ra ? ng??i m?c b?nh lao ho?t ??ng, cn b?nh lao ti?m ?n th kh c th? ly truy?n.

S? ly truy?n b?nh cn ph? thu?c vo m?c ?? nhi?m khu?n c?a ng??i m?c lao, mi tr??ng ph?i nhi?m, th?i gian ph?i nhi?m v ??c l?c c?a vi khu?n. Nh?ng ng??i nguy c? cao m?c lao l th??ng xuyn b? c?ng th?ng th?n kinh, ph? n? sau khi ph?u thu?t, ng??i c b?nh ?i tho ???ng, nhi?m HIV, tim chch ma ty... khi nhi?m vi khu?n lao d? ti?n tri?n thnh b?nh do tr??c ? c? th? ? b? suy gi?m mi?n d?ch. Kho?ng 10% s? ng??i nhi?m lao tr? thnh lao b?nh. ? nh?ng ng??i nhi?m HIV/AIDS, t? l? ny ln t?i 30%.

?? phng trnh ly lan, khi ti?p xc v?i ng??i b?nh c?n ?eo kh?u trang. nh sng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p s? gi?t ch?t vi khu?n lao do ? c?n ph?i n?ng cc v?t d?ng nh? mn, chi?u g?i, qu?n o... Nn kh?c ??m vo ?ng nh? c n?p ??y v ?un si t? 5 - 10 pht l cch di?t vi trng lao t?t nh?t.

Nam Khnh

 

gigigi

2013-09-12 191209