Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Trong cu?c s?ng hng ngy ?i khi b?n g?p ph?i nh?ng tr??ng h?p n?n nhn b? ch?n th??ng ho?c b? ng?ng th?, ng?ng tim v m?t l do no ? nh? ?u?i n??c, ng?t, ?i?n gi?t... Tr??c khi chuy?n n?n nhn ??n c? s? y t?, b?n c th? duy tr s? s?ng cho n?n nhn hay gip ?? n?n nhn b?ng nh?ng ??ng tc s? c?u.

Khi n?n nhn b? ng?ng th? (quan st th?y l?ng ng?c n?n nhn khng ph?p ph?ng), ngay l?p t?c ph?i ti?n hnh h h?p nhn t?o t?i ch? cho ??n khi t? th? ???c ho?c xc ??nh n?n nhn ch?c ch?n ? ch?t th m?i d?ng l?i.

Cch h h?p nhn t?o

?? n?n nhn n?m ? n?i thong ?ng, n?i r?ng qu?n o v dy th?t l?ng, ??m d??i c? cho ??u h?i ng?a ra sau ?? ??m b?o ???ng h h?p ???c thng thong, l?y d? v?t trong mi?ng n?n nhn n?u c.

M?t tay b?t m?i n?n nhn, tay kia ko hm xu?ng d??i ?? mi?ng h? ra, ng?m ch?t mi?ng n?n nhn r?i th?i lin t?c hai h?i ??i v?i ng??i l?n, m?t h?i v?i tr? em d??i 8 tu?i, sau ? ?? l?ng ng?c t? x?p xu?ng r?i l?i th?i ti?p. Ng??i l?n v tr? em trn 8 tu?i, m?i pht ph?i th?i ng?t 20 l?n. Tr? d??i 8 tu?i, m?i pht ph?i th?i ng?t 20 - 30 l?n.

Cch xoa bp tim ngoi l?ng ng?c

Khi n?n nhn b? ng?ng tim (p tai vo l?ng ng?c khng nghe tim ??p v s? m?ch khng th?y m?ch ??p), ngay l?p t?c ph?i ti?n hnh c?p c?u n?n nhn t?i ch? b?ng cch bp tim ngoi l?ng ng?c.

?? n?n nhn n?m trn m?t ph?ng c?ng, ng??i ti?n hnh p tim qu? g?i bn tri n?n nhn. Hai bn tay ch?ng ln nhau r?i ?? tr??c tim, t??ng ?ng v?i ?i?m gi?a hai nm v ho?c khoang lin s??n 4 - 5 bn ng?c tri, t? t? ?n su xu?ng kho?ng 1/3 cho ??n m?t n?a b? dy l?ng ng?c, sau ?n?i l?ng tay ra.

Ng??i l?n v tr? em trn 1 tu?i, s? l?n p tim trong m?t pht kho?ng 100 l?n. Tr? d??i 1 tu?i, m?i pht p tim h?n 100 l?n. Tr? s? sinh c th? ph?i p tim ??n 120 l?n/pht.

Khi n?n nhn v?a ng?ng tim v?a ng?ng th?: Ph?i k?t h?p c? p tim v?i th?i ng?t, c? 15 l?n p tim l?i th?i ng?t hai l?n, v?i tr? s? sinh l ba l?n p tim th?i ng?t m?t l?n.

Sau khi b?nh nhn t? th? ???c c?n ??a ngay ??n c? s? y t? g?n nh?t ?? ???c ?i?u tr? k?p th?i.

L?u

Ch? th?c hi?n h h?p nhn t?o cho ng??i b? n?n m tim cn ??p (nh?ng c th? gy ra th??ng t?n nguy hi?m). Khng ???c h h?p nhn t?o n?u:

- Tim n?n nhn ng?ng ??p.

- B?n khng bi?t cch h h?p nhn t?o.

Bc s?  H?nh Trinh

 

gigigi

2013-09-12 191209