Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
Khm sng l?c b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho tr? em t?nh Lo Cai(11/09/2012)
Nh?m gip b?nh nhn trn ??a bn ton t?nh ???c khm ch?a b?nh b?ng nh?ng k? thu?t m?i hi?n ??i ngay t?i t?nh. Trong 2 ngy 8-9/9 S? Y t? Lo Cai ph?i h?p v?iB?nh vi?n Vi?t ??c v ch??ng trnh Tri tim cho em t? ch?c khm sng l?c, pht hi?n b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho b?nh nhn tr? em d??i 16 tu?i trn ??a bn t?nh ngay t?i B?nh vi?n ?a khoa s? I.
Khm sng l?c b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho tr? em t?nh Lo Cai(11/09/2012)
Nh?m gip b?nh nhn trn ??a bn ton t?nh ???c khm ch?a b?nh b?ng nh?ng k? thu?t m?i hi?n ??i ngay t?i t?nh. Trong 2 ngy 8-9/9 S? Y t? Lo Cai ph?i h?p v?iB?nh vi?n Vi?t ??c v ch??ng trnh Tri tim cho em t? ch?c khm sng l?c, pht hi?n b?nh Tim b?m sinh mi?n ph cho b?nh nhn tr? em d??i 16 tu?i trn ??a bn t?nh ngay t?i B?nh vi?n ?a khoa s? I.

T?i bu?i khm b?nh, nh?ng tr? c d?u hi?u c?a b?nh Tim b?m sinh ? ???c th?c hi?n siu m tim, ?i?n tim trn nh?ng my mc hi?n ??i nh?t c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ?? ch?n ?on chnh xc m?c ?? c?a b?nh. N?u b?nh nh? s? ???c c?p cc lo?i thu?c ?i?u tr? b?nh Tim thng th??ng v t? v?n ph??ng php ?i?u tr?. ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ???c ch? ??nh m? m c th? BHYT, gia ?nh s? ???c h??ng d?n lm cc th? t?c ?? ti?n hnh ph?u thu?t s?m t?i b?nh vi?n tuy?n TW. Nh?ng tr??ng h?p tr? c ch? ??nh m? nh?ng thu?c di?n kh kh?n, cc y bc s? s? chuy?n danh sch ?? ngh? ??n chi nhnh Viettel t?i Lo Cai ?? b?nh nhn ???c x?p l?ch m? v nh?n h? tr? t? ch??ng trnh Tri tim cho em c?a Viettel.

K?t thc 2 ngy lm vi?c, ?on cn b? B?nh vi?n Vi?t ??c ? khm cho 1.068 l??t b?nh nhn, th?c hi?n 164 l??t siu m Tim, 35 ca ?i?n tim, qua ? ? pht hi?n v c?p thu?c, t? v?n ?i?u tr? cho 180 tr??ng h?p m?c cc b?nh tim m?ch. ??c bi?t, c 32 tr??ng h?p c ch? ??nh ph?u thu?t l tr? d??i 16 tu?i, s? b?nh nhn ny ? ???c l?p danh sch g?i chi nhnh Viettel Lo Cai ?? chi nhnh chuy?n ??n ch??ng trnh Tri tim cho em ?? ngh? xem xt, h? tr? chi ph ph?u thu?t cho cc em.

Trong?i?u ki?n trang thi?t b? c?a cc b?nh vi?n t?nh hi?n nay ch?a th? ch?n ?on chnh xc b?nh Tim b?m sinh, ??t khm b?nh do ngnh Y t? Lo Cai ph?i h?p v?i B?nh vi?n Vi?t ??c v ch??ng trnh Tri tim cho em tri?n khai t?i t?nh l?n ny ? gip cho b?nh nhn trn ??a bn t?nh, ??c bi?t l b?nh nhn ngho ???c khm, ch?n ?on b?nh chnh xc, c c? h?i ???c ph?u thu?t mi?n ph v ti?t ki?m cc kho?n chi ph khi khng c?n thi?t n?u ph?i ?i khm b?nh t?i tuy?n TW.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209