Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

anh22

1200 tr? em ???c khm b?nh 77 tr? m?c b?nh tim ???c pht hi?n l k?t qu? ??t khm sng l?c tim b?m sinh t?i cao b?ng trong hai ngy 31 v 30 thng 3 n?m 2012.

T? ngy 30 ??n ngy 31 thng 12 n?m 2012 Khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c ph?i h?p v?i ch??ng trnh Tri tim cho em ? khm sng l?c tim b?m sinh v pht thu?c mi?n ph h?n 1200 tr? em thu?c t?nh Cao b?ng, ?ng quan tm l trong s? tr? ??n khm ? pht hi?n 77 tr? m?c b?nh tim b?m sinh v s? b?nh nhn b?nh l tim b?m sinh ph?i m? l 62 tr?.???c bi?t cc tr? trong di?n c ch? ??nh m? m ?i?u ki?n gia c?nh kh kh?n, qu? tri tim cho em s? tm cch h? tr? ton b? kinh ph ph?u thu?t trong th?i gian ??n.

anh22

1200 tr? em ???c khm b?nh 77 tr? m?c b?nh tim ???c pht hi?n l k?t qu? ??t khm sng l?c tim b?m sinh t?i cao b?ng trong hai ngy 31 v 30 thng 3 n?m 2012.

T? ngy 30 ??n ngy 31 thng 12 n?m 2012 Khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c ph?i h?p v?i ch??ng trnh Tri tim cho em ? khm sng l?c tim b?m sinh v pht thu?c mi?n ph h?n 1200 tr? em thu?c t?nh Cao b?ng, ?ng quan tm l trong s? tr? ??n khm ? pht hi?n 77 tr? m?c b?nh tim b?m sinh v s? b?nh nhn b?nh l tim b?m sinh ph?i m? l 62 tr?.???c bi?t cc tr? trong di?n c ch? ??nh m? m ?i?u ki?n gia c?nh kh kh?n, qu? tri tim cho em s? tm cch h? tr? ton b? kinh ph ph?u thu?t trong th?i gian ??n.

anh11


anh33

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209