Bạn đang truy cập: Trang ch?

M?t ph? n? ng??i Argentina ? c?y ghp tim v?a sinh con v ???c cho l l?n ??u tin m?t ng??i nh?n tim c?y ghp sinh n? thnh cng.

Cc lo?i thu?c c?n thi?t ?? ??m b?o n?i t?ng ???c ghp vo c? th? khng b? ?o th?i khi?n cho ng??i ph? n? ???c ghp n?i t?ng c th? b? v sinh. M?t khi c thai th thai k? c?ng g?p nhi?u kh kh?n. Ngoi ra, cc lo?i thu?c ny c?ng ?nh h??ng ??n thai nhi, tuy m?c ?? ch?a ???c lm r.

Trn th? gi?i ch?a ghi nh?n b?nh nhn ???c c?y ghp n?i t?ng no mang b?u thng qua ph??ng php th? tinh trong ?ng nghi?m ng Gustavo Leguizamon ng??i ??ng ??u trung tm thai s?n nguy c? cao, n?i ? th?c hi?n ?i?u tr? cho n? b?nh nhn ni trn cho hay.

Tuy nhin, nh?ng nguy hi?m ny c?ng khng th? ng?n c Juliana Finondo, 39 tu?i, quy?t tm theo ?u?i gi?c m? lm m?. Sau khi ???c ph?u thu?t ghp tim vo n?m 1999, gi?a n?m 2012, Finondo ? s? d?ng bi?n php th? tinh trong nghi?m.

??n ngy 15/1, Finondo ? sinh b gi kh?e m?nh Emilia. Cc bc s? ni r?ng, tr??ng h?p c?a Finondo ? xa ?i nh?ng thnh ki?n v? ?nh h??ng c?a cc ca ph?u thu?t sau khi sinh v khuy?n khch m?i ng??i ?i hi?n n?i t?ng, b?i n?i t?ng c?a h? c th? c?u m?t m?ng ng??i v c? nhi?u ng??i khc ? th? h? sau c?a h?.

Tu? Minh (TheoThe Journal)

   

Vi?t Nam thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng
(Dn tr) - Ngy 15/7, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u cho bi?t, Vi?t Nam ? thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ??t t?i B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i).Theo ?, trung tm c nhi?m v? ti?p nh?n t?ng hi?n v ?i?u ph?i ngu?n hi?n, ghp ?? cc b?nh vi?n thu?n l?i h?n trong vi?c ghp t?ng cho ng??i b?nh. Trung tm c?ng c ngn hng b?o qu?n t?ng v ti?p nh?n cc ??ng k hi?n t?ng t? ng??i hi?n tnh nguy?n.

Tuy Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ? ???c thnh l?p, lu?t hi?n t?ng, cc v?n b?n d??i lu?t ? ???c ban hnh r?t ch?t ch? nh?ng ngu?n t?ng hi?n v?n r?t khan hi?m. Trong khi ? cc n??c trn th? gi?i, c t?i 90% ca ghp t?ng l l?y t?ng t? ng??i ch?t no, ch? 10% t? ng??i cho s?ng th ? Vi?t Nam, con s? ng??i ch?t no hi?n t?ng v?n r?t t ?i. T?i b?nh vi?n Vi?t ??c trong n?m 2010 c h?n 1.000 tr??ng h?p ch?t no nh?ng ch? c 4 tr??ng h?p hi?n t?ng.

Theo PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c, trnh ?? ghp t?ng ? Vi?t Nam hi?n nay t??ng ???ng v?i n??c ngoi, th?m ch t? l? thnh cng cao h?n m?t s? n??c v nh?ng quy ??nh kh?t khe trong vi?c sng l?c tr??c khi ghp. Vi?t ??c ? th?c hi?n 53 ca ghp th?n, 4 ca ghp gan 1 ca ghp tim v 2 ca ghp van tim ???c th?c hi?n t?i BV Vi?t ??c, t? l? thnh cng sau ghp l 100%. Trong khi ? chi ph ghp t?ng c?a Vi?t Nam ch? b?ng 1/3 so v?i ghp t?ng t?i n??c ngoi. C?ng theo ng Quy?t, hi?n ? n??c ta c kho?ng vi nghn ng??i ?ang c?n ghp t?ng ?? ti?p t?c duy tr cu?c s?ng, tuy nhin v khng c ngu?n t?ng hi?n nn nhi?u tr??ng h?p ? ch?t tr??c khi ???c ghp t?ng.

?? gi?i bi ton kh v? ngu?n t?ng hi?n, TS Quy?t cho r?ng, ngoi tuyn truy?n ?? ng??i dn hi?u, nh n??c c?n c chnh sch ??ng vin c? v? tinh th?n v v?t ch?t cho nh?ng ng??i ??ng k ki?n t?ng v ?i?u ny c?n ???c lm cng khai. Nh? ? cc n??c trn th? gi?i, nh?ng ng??i ??ng k hi?n t?ng lun c m?t th? trong ng??i, h? c?ng ???c ?u tin v? ch?m sc y t?... khi khng may t? vong ch?t no, c? quan y t? hon ton c th? l?y ngay ngu?n t?ng hi?n, ?i?u ph?i v ghp cho nh?ng ng??i c nhu c?u.

H?ng H?i

   
?nh ng??i b?nh ghp sau ghp t?ng

Lc ng??i ???c ghp t?ng v? nh th khng d?n d?p, ph?i b?i khi c m?t h? v b?i, n?m c th? lm pht sinh nh?ng b?nh nhi?m trng

Tr??c nh?ng thnh t?u y h?c hi?n nay, nhi?u ng??i sau ghp t?ng ? c ???c ??i s?ng ko di ?ng k?, tuy nhin c?n ph?i d? phng cc bi?n ch?ng. Ty b?nh, ty ?i?u ki?n ?i?u tr? v n? l?c c nhn m s?c kh?e c?a ng??i sau ghp t?ng c th? ph?c h?i ch?m hay nhanh. Nh?ng l?u sau ?y s? r?t h?u ch cho ng??i ???c ghp t?ng v thn nhn c?a h?.

   
b?nh l c? tim gi?n

Ai ph?i (c ch? ??nh) ghp tim ?

Ng??i b?nh b? m?c b?nh tim, trong tr??ng h?p ?i?u tr? thu?c v m?t s? can thi?p khc (nh? ph?u thu?t) khng c kh? n?ng c?i thi?n t?t h?n tnh tr?ng c?ng nh? tri?u ch?ng suy tim ti?n tri?n,nguy c? ??t t?, ghp tim l m?t gi?i php nh?m ?em l?i ch?t l??ng cu?c s?ng v ko di tu?i th? . ch?ng h?n b?nh th??ng g?p l suy tim c? tim gi?n

   

gigigi

2013-09-12 191209