Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Tham kh?o d?ch v? y t?

Ch?m sc sau m? timph?c h?i sau khi ph?u thu?t timt?i gia ?nh

Sau khi b?n hay ng??i thn tr? v? nh sau ca ph?u thu?t tim, nh?ng h??ng d?n ?i?n hnh cho vi?c h?i ph?c bao g?m:

Ch?m sc v?t m? sau khi ph?u thu?t tim

?? c th? ch?m sc v?t m? m?t cch thch h?p sau ca ph?u thu?t, b?n nn:

Gi? cho v?t m? s?ch v kh ro.

Ch? dng x phng v n??c ?? lm s?ch vng ???c m?.

C ch? ?? ?n u?ng lnh m?nh ?? gip lm lnh v?t th??ng.

?i bc s? n?u d?u hi?u nhi?m trng xu?t hi?n, g?m c:

T?ng s? m?t n??c hay v?t m? r? mu

V?t m? m? r?ng ra.

V?t m? b? ?? hay ?m ln.

T?ng nhi?t ?? c? th? (l?n h?n 101oF hay 38oC)

B?n c?ng nn g?i bc s? n?u b?nh nhn than phi?n hay ?? th?y x??ng ?c c?a mnh gi?ng nh? b? d?ch chuy?n, hay l b? n?t gy do chuy?n ??ng.

Thu?c gi?m ?au sau khi ph?u thu?t tim

Vi s? kh ch?u v? c? v v?t m?, ng?a ngi, c?ng c?ng, hay t li?t d?c theo v?t m? th th??ng c sau khi ph?u thu?t tim. Tuy nhin, c?n ?au khng t??ng t? nh? nh?ng g ? tr?i qua tr??c khi ph?u thu?t. B?nh nh?n s? ???c k toa thu?c gi?m ?au tr??c khi xu?t vi?n.

??i v?i gi?i ph?u ghp tim nhn t?o, c nhi?u c?n ?au ? chn h?n l xung quanh v?t m? ? ng?c n?u t?nh m?ch hi?n (t?nh m?ch ? chn) ???c n?i ghp. Vi?c ?i l?i, nh?ng ho?t ??ng th??ng ngy v th?i gian s? gip lm gi?m s? kh ch?u v t c?ng c?a chn.

Li xe sau khi ph?u thu?t tim

Sau khi ph?u thu?t tim, bc s? s? quy?t ??nh khi no l t?t nh?t ?? c th? li xe tr? l?i. Th??ng th c th? li xe l?i kho?ng 6 tu?n sau khi ph?u thu?t, tuy nhin th?i gian ny c th? ng?n h?n n?u b?nh nhn ???c ph?u thu?t t xm l?n (thu?t n?i soi). Trong su?t th?i gian ny, b?nh nhn nn c ng??i ch? trong qu trnh di chuy?n.

Ho?t ??ng sau khi ph?u thu?t tim

Bc s? s? cho b?nh nhn bi?t khi no h? c th? tr? l?i cc ho?t ??ng th??ng nh?t c?a mnh sau ca ph?u thu?t tim. Tuy nhin, vo 6-8 tu?n ??u tin, b?nh nhn ???c khuy?n co nh?ng ch? d?n ?? h?i ph?c sau khi ph?u thu?t tim:

T?ng ho?t ??ng d?n d?n. C th? lm cng vi?c nh, nh?ng khng nn ??ng m?t ch? lu h?n 15 pht.

Khng mang vc v?t n?ng h?n 5kg

Khng ??y hay ko cc v?t n?ng.

Tr? khi bc s? h?n ch?, vi?c ln xu?ng c?u thang ???c cho php; tuy nhin khng nn ?i ln xu?ng c?u thang nhi?u l?n trong ngy, ??c bi?t l khi b?nh nhn v?a m?i v? nh. Khi s?p x?p cc ho?t ??ng, c? g?ng s?p sao cho b?nh nhn c th? xu?ng c?u thang vo bu?i sng v ln c?u thang vo lc ?i ng?.

?i b? h?ng ngy. Bc s? hay chuyn khoa ph?c h?i tim s? cho b?nh nhn hay ng??i ch?m sc h??ng d?n cho vi?c ?i b? lc b?nh nhn tr? v? nh sau ca ph?u thu?t tim.

Ch? ?? ?n u?ng sau khi ph?u thu?t tim

Khuy?n khch b?nh nhn c ch? ?? ?n u?ng lnh m?nh gip cho qu trnh h?i ph?c s?c kh?e. Sau khi ph?u thu?t tim, bc s? s? cho m?t h??ng d?n v? ch? ?? ?n u?ng ??c bi?t n?u c?n. M?t ngon mi?ng th??ng hay g?p sau khi ph?u thu?t. N?u g?p tnh tr?ng ny, b?nh nhn ???c khuy?n khch nn ??u ??n ?n nh?ng b?a nh?. S? ngon mi?ng s? tr? l?i trong vng vi tu?n ??u tin. N?u v?n khng th?y, hy bo v?i bc s?.

C?m xc sau khi ph?u thu?t tim

Sau ca ph?u thu?t tim, b?nh nhn th??ng c?m th?y bu?n chn. Nh?ng c?m xc ny th??ng bi?n m?t sau vi tu?n, n?u khng th hy ?i bc s?. Ng??i ch?m sc c th? gip b?nh nhn lm khuy kh?a n?i bu?n b?ng cch ??ng vin h?:

Thay qu?n o m?i ngy.

?i b? h?ng ngy.

Khi ph?c l?i nh?ng s? thch v ho?t ??ng x h?i h? yu thch.

Cng nh?ng ng??i khc chia s? c?m xc v?i b?nh nhn.

Vi?ng th?m cng nh?ng ng??i khc. M?i ??u gi?i h?n cu?c th?m vi?ng kho?ng 15 pht, sau ? t?ng d?n ty theo c?m xc c?a b?nh nhn.

C gi?c ng? ?m ngon gi?c.

Tham gia m?t nhm tr? gip hay ch??ng trnh ph?c h?i tim.

Gi?c ng? sau khi ph?u thu?t tim

Nhi?u ng??i phn nn r?ng h? th??ng g?p r?c r?i v? gi?c ng? sau khi ph?u thu?t tim. Gi?c ng? bnh th??ng s? tr? l?i trong vi thng. Nn ?i bc s? n?u thi?u ng? lm thay ??i hnh vi hay gi?c ng? bnh th??ng khng tr? l?i.

Vi l?i khuyn v? gi?c ng?:

N?u b?nh nhn b? ?au, khuy?n khch h? nn u?ng thu?c gi?m ?au n?a ti?ng tr??c khi ng?. Chu?n b? m?t ci g?i ?? h? c th? duy tr v? tr n?m ng? tho?i mi.

Lun ghi nh? trong ??u l ho?t ??ng ph?i cn b?ng v?i ngh? ng?i trong su?t th?i gian h?i ph?c, khuy?n khch b?nh nhn khng nn ng? ch?p m?t th??ng xuyn trong ngy.

Khuyn b?nh nhn nn trnh ch?t caffeine vo bu?i t?i (nh?: scla, c ph, tr, v cola).

Khuyn b?nh nhn nn nghe nh?ng lo?i nh?c th? gin.

Khuy?n khch b?nh nhn nn c thi quen v? gi? ?i ng?. B?ng cch ny, c? th? bi?t ???c khi no c?n th? gin v ng?.

   

Tn b?nh vi?n ??a ch? ?i?n tho?i
B?nh vi?n H?u Ngh? 1 Tr?n Khnh D?, H N?i (04)825 2231
B?nh vi?n qu?c t? Ph??ng Mai, ??ng ?a (04)574 0740
B?nh vi?n B?ch Mai Gi?i Phng, H N?i (04)869 3731, 869 3732
B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t -??c 40 Trng Thi, H N?i (04)825 3531
B?nh vi?n E C? Nhu?, qu?n T? Lim, H N?i (04)834 3832, 835-4139
Hanoi Family Practice A1 V?n Phc, *109-112, Hanoi (04)843 0748
B?nh vi?n ??ng ?a 168 Nguy?n L??ng B?ng,H N?i (04)856 4025, 851 2119
B?nh vi?n Hai BTr?ng Ng Mai H??ng,Thanh Nhn (04)826 4373
B?nh vi?n Ph? S?n Thnh Cng, H N?i (04)834 3285, 834 3599
B?nh vi?n Hon Ki?m 92 Tr?n H?ng ??o, H N?i (04)825 7374
B?nh vi?n Saint Paul 59 Tr?n Ph, H N?i (04)823 3064, 823 3073
B?nh vi?n Y H?c Dn T?c 34 He Nhai, H N?i (04)828 3253, 828 3258
B?nh vi?n 198 Mai D?ch, qu?n T? Lim, H N?i (04)834 3114, 834 3113
B?nh vi?n K 43 Qun S?, H N?i (04)824 6652
B?nh vi?n qun ??i 108 Tr?n H?ng ??o, H N?i (04)069-555 283
B?nh vi?n H?u Ngh? Vit Nam-Cu ba 37 Hai B Tr?ng , H N?i (04)825 5954, 825 3304
B?nh vi?n qun ??i 354 ??c Ng?, H N?i (04)834 8595
Vi?n R?ng Hm m?t Trng Thi,H n?i (04)826 9725

T?i TP H? Ch Minh

   

gigigi

2013-09-12 191209