Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c
alt

B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c ch??ng trnh khm v t? v?n mi?n ph cc b?nh ??ng m?ch

B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c ch??ng trnh khm v t? v?n mi?n ph cc b?nh ??ng m?ch vo 8 gi? sng ngy 13 thng 01 n?m 2015 t?i khoa Tim M?ch L?ng Ng?c. Gs. Jae Kyu Kim, ??i H?c Y Khoa Chonnam, Hn Qu?c Lin h?: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 0942449990 (Mr.Vinh)

Trong ngy 13rd, 14th thng 01 -2014, B?nh vi?n Vi?t ??c m?i GS.Jae Kyu Kim sang tham gia trao ??i kinh nghi?m v ?i?u tr? cho cc b?nh nhn m?ch mu.

Gio s? Jae Kyu Kim hi?n l tr??ng khoa ch?n ?on v can thi?p m?ch mu Tr??ng ??i H?c Y Khoa Chonnam Hn Qu?c. Nhn d?p ny, Khoa Ph?u Thu?t Tim M?ch v L?ng Ng?c - B?nh vi?n Vi?t-??c t? ch?c ch??ng trnh T? v?n v khm mi?n ph cc b?nh l ??ng m?ch.

Ch??ng trnh dnh cho t?t c? cc b?nh nhn c b?nh ho?c bi?u hi?n:

- T?c ??ng m?ch chi d??i: Bi?u hi?n b?ng tnh tr?ng ?au cch h?i c ngh?a l ?i m?t ?o?n l ?au chn nn ph?i d?ng l?i vi pht m?i c th? ?i ti?p, sau ? ?i ti?p ???c m?t ?o?n l?i ph?i d?ng l?i. Trong giai ?o?n mu?n h?n bi?u hi?n b?ng ?au chn lin t?c k? c? lc ngh? ho?c b? lot chn khng lnh, ho?i t? ngn chn.

- H?p ??ng m?ch c?nh ngoi s?: Bi?u hi?n b?ng cc c?n thi?u mu no thong qua: y?u li?t nh? n?a ng??i thong qua, m m?t bn m?t thong qua, m?t ngn ng? thong qua v h?i ph?c sau vi pht ho?c h?i ph?c trong ngy ho?c tai bi?n m?ch mu no nh?, gy y?u li?t, nh?ng c h?i ph?c m?t ph?n.

- Phnh ??ng m?ch ch? ng?c, phnh ??ng m?ch ch? b?ng.

- Lot chn khng lnh do b?nh ti?u ???ng.

Ch??ng trnh s? di?n ra vo lc 8g ngy 13-01-2015, t?i Khoa Ph?u Thu?t Tim M?ch v L?ng Ng?c (T?ng 2), B?nh vi?n b?nh vi?n Vi?t ??c (S? 40 Trng Thi, Qu?n Hon Ki?m, H N?i).

?u tin khm mi?n ph cho 100 b?nh nhn ??ng k s?m nh?t. ??ng k khm qua ?i?n tho?i:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0942449990 (Mr.Vinh)

   

gigigi

2013-09-12 191209